NODA navn

Unge byutviklere

Vi har fått et oppdrag fra Tromsø kommune om å kartlegge ungdoms favoritt-plass i Tromsø.

Å sikre ungdomsmedvirkning i planarbeid

NODA har besøkt alle ungdomsskolene i Tromsø for å få innspill til revisjonen av Kommuneplanens Arealdel. Innspillene er samlet i en kort film og en rapport.


Les Unge Byutviklere - Rapporten


Bakgrunn:

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel (KPA) ønsker Tromsø kommune å sikre god medvirkning i planprosessen. Politikere ønsker spesielt fokus på barn og unge. NODA har blitt kontaktet for å bistå i dette arbeidet.

Selv om barn og unge har lovfestet rett til medvirkning er det ofte vanskelig å gjennomføre i praksis. Når man går glipp av denne informasjonen, så mister man mye kunnskap om hvordan ulike grupper bruker byen og hva de tenker om nærområdet sitt.

NODA er opptatt av at stemmene til barn og unge blir hørt og at de tas med i kommunale prosesser. Det betyr at et slik oppdrag er noe vi tar på alvor og er glad for å få lov å bistå med dette. Vi har i den forbindelse utviklet et prosjekt som vi kaller for «Unge byutviklere»


Mål med prosjektet

Å styrke ungdomsstemmer i byutvikling. Gjennom innspillene får kommunen kunnskap om hvor ungdommene oppholder seg idag og hva de liker med disse stedene, i tillegg til innspill om andre steder de kunne tenkt seg å være, og hva som kreves for at ungdommen kan oppholde seg her i fremtiden.


Resultat

Resultat blir en oversikt med ungdommens preferanser. Noe som gir grunnlag for gode politiske beslutninger og bedre planlegging. Sentrale dokumentasjonskrav dekkes gjennom dette arbeidet.

Resultatet fra oppdraget vil være fordelaktig for ungdommene selv, men også for samfunnet:

For myndighetene er dette viktig for å få førstehånds kunnskap om hva ungdommene ønsker seg, samtidig som det gir ungdommene en mulighet til å delta aktivt i samfunnsutvikling. Ungdommen får oppleve å være med og bestemme hvordan byen skal utvikle seg med tanke på deres behov.


Metodikk

Ideelt skal det utvikles et konsept der man kan nå alle elevene på alle trinn på alle skolene, både barneskoler og ungdomskoler. Dette blir ikke mulig med tidsrammen vi har fått. Gjennom samtale med Tromsø kommune har det blitt valgt, i første omgang, å inkludere elever ved 9-10 klasser på alle de seks ungdomskolene i Tromsø.

Det skal gjennomføres en serie workshops der NODA skal hente innspill fra 30 elever per skole i alder 14-16 år. Som til sammen blir ca. 120 elever. Til workshopen blir det brukt kartmateriell for å diskutere spørsmål omkring; hvor oppholder ungdom seg, hva liker de ved disse stedene, hvilke behov har de der, og hva skulle til for at et annet sted/bydelssenter, skulle bli attraktivt.

Workshopene blir filmet og det blir tatt bilde av seansen. Innspillene blir skrevet ned.


Leveranse

NODA skal levere innspill fra ungdommene i form av en rapport med bilder og tekst, samt en film. Rapporten vil oppsummere de viktigste tankene som ungdommene har. Det vil også vise konkret hvilke steder som framheves som attraktive og trygge.

Kommunen vil få verdifull kunnskap om unges tanker om sitt nærområde.

Innspillene kan brukes direkte inn i de ulike planområder. Funnene vil videre presenteres for lokale politikere, planleggere og andre relevante aktører.


«Unge byutviklere» er demokrati i praksis, det er å gi ungene et stemme i samfunnsutvikling.

Takk for oppdraget!Støttet av Kulturtanken