NODA navn

Tjenestedesign i besøksforvaltning

Gjennom designdrevet innovasjonsprosess har Plenum sammen med NODA+ vært med å utvikle Sarafossen som destinasjon.

Sarafossen er et mektig skue og en av de høyeste fossene i Nordreisa, Nord-Troms. Flere steder underveis er det flott utsikt over Reisadalen. Stien er godt merket og lett tilgjengelig, men hvordan kan man bruke design slik at den blir enda mer tilgjengelig for ulike typer brukere?


Plenum tjenestedesign er medlem i NODA - Nordnorsk Design og Arkitektursenter.


Verdifull opplevelse

I denne prosessen ble Plenum involvert for å kartlegge mulighetsrommet for hvordan Sarafossen kan utvikles som destinasjon for ulike brukere, som for eksempel lite turvandt lokalbefolkning eller utenlandske turister.

Plenum har samarbeidet tett med Nordreisa kommune, Statskog og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Prosjektet startet med befaring i Nordreisa som ble fulgt opp med to digitale workshops hvor deltakerne har kommet opp med innspill og ideer.


Designdrevet innovasjonsprosess

Nordreisa kommune ønsket å gjennomføre prosjektet ved å bruke designdrevet innovasjon som metode og tankesett. Dette er en prosess som er forskjellig fra den tradisjonelle måten å jobbe på. Sentralt i prosessen er forståelsen av brukernes behov, både nåværende og framtidige behov. Ved å lage tjenester som tilfredsstiller brukernes behov, kan det tilbys tjenester som brukerne elsker å bruke, og ikke bare tjenester de bruker av nødvendighet. En slik emosjonelle gjenklang hos brukerne er nødvendig for at innovasjonen skal bli vellykket.

Det er brukt ulike innsamlingsmetoder som befaring og gjennom workshops og i tillegg er sekundærdata benyttet. Nyttige verktøy som for eksempel personas og brukerreise er også benyttet. Med disse verktøyene har vi prøvd å få en grunnleggende forståelse for brukerens behov og følelser. Designeren bruker også illustrasjon som verktøy for å sikre at alle parter er enige i hvilken retning prosjektet går i. Det er enklere å reagere på noe konkret – som en illustrasjon.


Etablere riktig tankesett

Styrken til designdrevet innovasjon ligger i tankesettet – hvordan vi ser og angriper oppgaven. Design tar utgangspunkt i menneskene. Gjennom dyp forståelse av deres atferd og behov – ikke minst de emosjonelle – avdekkes ukjente problemstillinger og muligheter for innovasjon. Denne innsikten driver prosjektet og leder ofte til nyskapende løsninger.

Når vi leder en designdrevet innovasjonsprosess må du sikre at prosjektgruppen så raskt som mulig tar i bruk en designers tankesett, det vil si å tenke brukersentrert, helhetlig, framsynt og mangfoldig.


Vise muligheter

Vi har kommet fram til et mulighetskart som viser muligheter for hvordan Sarafossen kan gi gode turopplevelser for ulike typer brukere og utvikles som destinasjon. Gjennom å sette ulike brukere i sentrum, har vi foreslått ulike tiltak for å løfte turopplevelsen til Sarafossen.

Mulighetskartet legger et godt grunnlag for utvikling av ulike konsept. Denne blir tilgjengelig i form av en rapport med flere illustrasjoner som viser de ulike forslagene. Dette blir et godt grunnlag å arbeide videre ut ifra.


BEGREPSFORKLARING

Persona
Persona er en representasjon av en typisk bruker i en identifiserbar og forståelig form. Persona består gjerne av et bilde og en kort beskrivelse av hvem dette er; navn, alder, yrke, bosted, familie, hobbyer og interesser, hva han liker og misliker, og aller viktigst, hvilke behov hun har som vi kan dekke. Vanligvis vil prosjektet operere med flere ulike persona som representerer ulike brukergrupper.

Brukerreise
En brukerreise er en visuell framstilling av en brukers ulike berøringspunkter med en tjeneste. Framstillingen gjør det enklere å se hvilke deler av tjenesten som fungerer for brukeren (magiske øyeblikk) og hvilke deler som må forbedres (smertepunkter). En brukerreise tar brukerens ståsted og forklarer hennes eller hans faktiske erfaring med tjenesten.

Sekundærdata
Sekundærdata er samlet inn av andre, som for eksempel Statistisk sentralbyrå eller Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Primærdata er nye data som er samlet inn av designeren.