NODA navn

Masteroppgave om medvirkning

Jonas G. Høeg og Vivian N Tetzlaff valgte å følge medvirkningsprosessen i prosjektet Inkluderende Arktiske Byrom når de skulle skrive masteren sin.

Studentene innen Nordic Urban Planning Studies (UiT) har skrevet om utfordringene og konsekvensene av hvordan metodikken som først ble brukt i urbane Tromsø nå blir brukt i rurale Hansnes. Medvirkning er et verktøy som er i vinden. Den sammenfatter utfordringer i samfunnsplanlegging der man skal kombinere spesialist kunnskap med forståelsen fra de lokale om et sted. Denne metodikken forhandler mellom denne spesialist-kompetansen hos fag-utøvere og steds-spesifikk kunnskap fra lokalbefolkningen.

Inkluderende Arktiske Møteplasser var prosjektet studentene valgte å følge. Med mål om å skape et sted som var attraktivt og brukbart vinter som sommer ble prosessen tilrettelagt for at både lokal kunnskap og ønsker skulle komme frem i en medvirkningsfase, før profesjonelle arkitekter oversatte disse ønskene til en konkret tiltak som bygges.

I tillegg til å følge prosessen til NODA gjorde studentene egne studier; observasjoner, intervjuer og kartlegging av stedet. Dette ble kombinert og sammenlignet med det teoretiske rammeverket som fremkommer av studiet.

Konklusjonen viser at medvirknings-metodikken NODA bruker er gjennomførbar i både urbane og rurale steder. Prosessen kan være lik, men resultatet blir veldig ulikt. Dette kommer av at stedene og folkene som bor der er veldig ulike; har ulike ønsker og behov. Prosessen tar høyde for dette og tilrettelegger for ulike utfall. I dette tilfelle en aktivitetspark.


Les hele masteroppgaven på engelsk her: Thesis Co Creating Inclusive Arctic Urban Space

En sammenfatning av oppgaven kan leses i form av en kronikk her.