NODA navn

Inkluderende Arktiske Byrom

Masteroppgave om NODA sitt prosjekt "Inkluderende Arktiske Byrom"

Sammendrag
"Med denne masteroppgaven ønsker jeg å undersøke ulike perspektiver på inkludering i offentlige byrom. Byrom er noe som angår oss alle på en eller annen måte. Offentlige byrom er der mennesker møtes, og hvor en stor del av dagliglivet foregår. Masteroppgaven retter søkelyset mot hva det er som gjør at våre offentlige byrom oppleves som inkluderende og levende. Hensikten er å illustrere om, og i så fall, hvordan midlertidige prosjekt kan bidra til å skape mer vitale byrom og inkluderende byer, uten en naiv feiring at alle intervensjoner er til det gode. Dette vises gjennom eksempler fra byromsprosjektet Inkluderende Arktiske byrom i Tromsø. I tillegg diskuteres sentrale utfordringer og muligheter ved temporær og eksperimentell planlegging. Analysen tar utgangspunkt i en kvalitativ casestudie med feltsamtaler og deltakende observasjon som metode. Definisjonen av hva som er gode byrom og inkluderende byer vil variere, men det er tydelig at temporære aktiviteter kan være et viktig virkemiddel for å omfavne lokale stedskvaliteter. Funnene viser at det temporære tilfører byen noe spennende og uforventet. Gode byrom blir gode møteplasser, og disse møteplassene blir en arena som åpner for nye relasjoner og de interessante møtene og samtalene som oppstår når ulike mennesker samles. Samtidig som en variasjon av gode byrom er viktige for å bidra til å skape mer rettferdige og mangfoldige byer. Med begrepene stramme og elastiske, vitale og temporære byrom som teoretisk inngang viser jeg hvordan midlertidighet kan tilføre byrom vitalitet"

Les oppgaven her.