NODA navn

Tjenestedesignprogram takker for seg - i denne runden

"Uten finansiering kan ikke et nytt program utvikles. Vi er tvunget til å ta en pause nå"
NODAs leder Michele Renée Widerøe

«Vi vet at Nord-Norge – i likhet med landet og verden for øvrig – må være pådriver til omstilling og utvikling i egen region. Det stilles krav til økt medvirkning og innovative løsninger i alle sektorer. Arbeidsformen Tjenestedesign har opparbeidet en sterk posisjon internasjonalt som tilsvar til nye behov, og denne kompetansen er nå ettertraktet. Dette var vårt utgangspunkt - Tjenestedesignprogrammet skulle være et bidrag til samfunnsutviklingen i vår landsdel. Det ga resultater - i dag har 50 personer i nordnorsk arbeidsliv ny kompetanse de kan anvende i sine organisasjoner – 17 designere og 30 ledere i offentlig og privat næringsliv», forteller NODAs leder Michele Renée Widerøe.

"Vi har gjort oss en svært viktig erfaring når det gjelder samarbeid på tvers av fag, roller, organisasjoner og regioner. For å muliggjøre en effektiv kompetanseutvikling i landsdelen var både designere og ledere fra bedrifter og kommuner deltakere i programmet. De utgjorde et faglig nettverk som møttes gjennom 5 samlinger over 8 måneder. Utvikler av programmodell og - strategi var Sylvi Barman-Jenssen, da styremedlem i NODA. Den nordnorske konteksten var en avgjørende premiss for modellen. På grunnlag av denne inngikk vi partnerskap med Halogen - et velrennomert byrå med bred erfaring innen Tjenestedesign og pedagogikk – som ble ansvarlig for metodisk og faglig innhold. Lillian Olsen (CEO), Jonathan Rohm (TD senior designer og professor v. AHO) og Mari Siljeholm (kommunikasjon) ble faglige nøkkelpersoner for våre deltakere, og dette var en samarbeidet var forutsetning for resultatene vi oppnådde gjennom programmet i 2018 og 2019.»

«En konferanse har markert avslutning av programmet begge år. Dette har vært en svært viktig formidlings- og læringsarena der lokale case og prøving av metode har inngått. Fordi programmet er unikt har det vakt oppsikt ut over designbransjen og fylkesgrensene, og har på den måten bidratt til å sette Nord-Norge positivt på kartet og promotert designbransjen i landsdelen overfor eget marked og bestillere.»

«Kort oppsummert kan programmet beskrives slik: Høy grad av faglig utbytte, ny teoretisk kunnskap og metodepraksis, relasjonsbygging og åpenhet på tvers av fag og roller, utvikling av nye tjenester og forbedring av eksisterende til lav kostnad og risiko. Etter to program og to konferanser, har bestillerkompetanse om Tjenestedesign økt med 200%", informerer en stolt Michele.

"Uten finansiering kan ikke et nytt program utvikles. Vi er tvunget til å ta en pause nå, men det vi har vunnet av kompetanse og utvikling i privat og offentlig sektor på disse to årene er et meget verdifullt grunnlag å bygge videre på. Vi vet at Tjenestedesign virker, nå har Nord-Norge kompetanse til å gjennomføre noe, og vi sikter mot mer!» avslutter Michele R. Widerøe, leder i NODA.

Dette har vært tjenestedesignprogrammet «NODA til Tjenesete».

Programmet 2018 ble støttet av Troms fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune og Kulturrådet og avsluttet med Nord-Norges første TD- konferanse i Tromsø februar 2019 med finansiering fra Innovasjon Norge Arktis.

Programmet 2019 ble støttet av Troms fylkeskommune og Nordland Fylkeskommune, og avsluttet med TD- konferanse i Bodø februar 2020 med finansiering fra Innovasjon Norge Nordland og DOGA.