NODA navn

Innspill til Nordområdemelding

Om nord for nord!
I forbindelse med UDs innhenting av innspill i nord til Nordmorådemelding har NODA levert flere innspill med fokus på design og arkitektur og viktigheten av å styrke fagmiljøene i nord. Her er våre innspill:


Nordnorsk design og arkitektursenter (NODA) er en medlemsorganisasjon og et kompetansesenter for design- og arkitekturfagene. Vår rolle er å være en sentral utvikler og formidler av design- og arkitekturkompetanse som verktøy for verdiskapning i nord. Vi synliggjør effekten, lønnsomheten og verdien av bruk av design og arkitektur i innovasjonsarbeid og samfunnsutvikling.

I sitt 6.driftsår representerer NODA over 140 bedrifter med 800 enkeltmedlemmer spredt over hele landsdelen som jobber direkte eller indirekte med design, arkitektur og by-og stedsutvikling. Vårt handlingsorienterte nærvær basert på regionens premisser var det som lå til grunn for at Troms Fylkeskommune, Tromsø Kommune, Nordland Fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune, Innovasjon Norge Nordland, Innovasjon Norge Arktis med flere, bidro til etableringen av et regionalt kompetansesenter for design og arkitektur.

Design og arkitekturfagene er innrettet mot problemløsning, forbedring og nyskaping. Fagene disponerer velutviklede verktøy og arbeidsmetoder som er finjustert for komplekse prosesser. Et signaturmerke er den demokratiske og effektive involveringen av brukere, medarbeidere, FOU og andre relaterte parter på tvers av fagsiloer og roller. Mangfoldige perspektiver gir en unik innsikt i hva problemstillinger faktisk består av og hvordan de best kan løses. Et ytterligere signaturmerke er visualisering og forenkling av stor kompleksitet, som er en dirkete utløsende faktor for å oppnå felles forståelse og se nye veier til løsning.

Dette er grunnen til at designdrevet utvikling nå anvendes på stadig flere områder i samfunnsutvikling, innovasjonsarbeid og verdiskapingsprosesser både i offentlig og privat sektor. Etterspørselen etter kompetanse på dette området har økt betraktelig, både i Nord-Norge og landet forøvrig. Dette er en kamp om utviklingskompetanse som vår landsdel ikke har råd til å tape.

Institusjoner innen kreative næringer som kunst og kultur i Nord-Norge er finansiert på fylkeskommunalt eller nasjonalt nivå. Kompetansesenter for design og arkitektur får ikke tilskudd. En fortsatt nedprioritering av dette kompetansefeltet samsvarer ikke med fagenes posisjon og potensial som endringsmotor for regionale utfordringer.

En melding om nordområdene med fokus på vekst og verdiskaping i nord må belyse regionale premisser som kompetanse, virkemidler og tilpassede strukturer. Dette er innsatsfaktorer som skal stimulere til vekst og verdiskaping, og det har åpenbart stor betydning hvordan disse er innrettet og gjort tilgjengelig sett i forhold til landsdelens næringsmønster, ressursgrunnlag og demografi.

INNSPILL

1: Desentraliserte virkemidler

Nordområdene har behov for relevante fagmiljøer som griper tak i utfordringer og muligheter. De nasjonale midlene knyttet til design- og arkitekturfagene går til Oslo- baserte DOGA, som ikke leverer handlingsrettet kompetanse og utviklingsprosjekter i – og for nord. Gitt vår geografiske og strategiske posisjon bør det være lett å forsvare en allokering av midler til disse fagene for å realisere en sterkere kunnskaps- og utviklingskurve i nordområdene. Kun 7% av DOGAs bevilgning vil gjøre en enorm forskjell mht aktivitet i nordfylkene og med samarbeidsparter over landegrensene. Slik kan NODA befestes strukturelt som et virkemiddel i nord.

2: Innovasjon i nord for nord

I Norges første Innovasjonsmelding 2020 stod det i klartekst: «Design er et viktig verktøy for innovasjon i offentlig sektor». Og prosjektet «Smart Demokrati» i Tromsø kommune ble trukket frem som eksempel. Dette var ett blant 15 prosjekter som ble realisert i perioden 2018-2020 i NODAs unike designprogram for utvikling i offentlig sektor. Utfordringene er betydelige, KS peker på behov for radikale endringer i sektoren og de lokale kommunene må selv være en del av løsningen. NODA kan ikke imøtekomme forespørsler da programmet ble stoppet grunnet manglende finansiering. Det er behov for midler øremerket design for offentlig sektor i Nord- Norge – design av tjenester, produkter og systemer som ivaretar innbyggere og samfunn på en mer effektiv måte - kvalitativt og økonomisk.

3: Styrke kompetanse

«Nye stemmer»- prosjektet som ble presentert for statsministeren under Agenda Nord-Norge 2019 er et godt eksempel på hvordan design kan bidra til å hente innsikt fra innbyggerne. Rapporten er flittig brukt av regjeringen i utforming av nordområdemeldingen. Det var første gang at en slik kartlegging ble gjort med design som verktøy, og at nordnorske designere samarbeidet med designere fra Oslo for kompetanseoverføring. Dette hadde ikke vært mulig uten NODA.

Det må være et mål å styrke kompetansen til lokale designere som allerede er i jobb. En nordnorsk kompetansemodell som bidrar i den jobben vi allerede gjør og samtidig kvalifiserer oss for større utviklingsoppdrag i og for nord. Dette krever økonomisk forutsigbarhet.

4. Designutdanning

For 6 år siden fants det ingen tilbud innen design og arkitektur i landsdelen. 25 % av våre totale ressurser bruks på barn og unge hvert år, der målet er å skape engasjement og interesse for fagene og vise framtidsrettede yrker. Tilbudet er prosjektfinansiert og ikke permanent. Det er behov for en designutdanning til unge i landsdelen, der vi høyner sjansen for å beholde - og videreutvikle verdifull kompetanse i nord. NODA er gjerne motor for en slik etablering.

5: Arktisk perspektiv

Arktiske utfordringer skal løses i arktisk. Vi ønsker at Tromsø, som arktisk hovedstad skal være kompetansesenter for steds- og byutvikling i Arktisk. Design og arkitektur er høyrelevante virkemidler for dette og ingen har tatt denne posisjonen ennå. Prosjektet NODA Arktisk har et godt etablert samarbeid med Nord-Russland om kompetanseutveksling for våre bransjer, og det ligger til rette for samarbeid med andre land i nordområdene for å dele kunnskap og utvikle løsninger over grensene. Det trengs en beslutning om en arktisk satsing.

6: Politisk engasjement

Politikere i nord tar daglig beslutninger som direkte påvirker hvordan byer, steder, offentlige tjenester og næringsliv vil fungere for mange år fremover. Et tilstrekkelig kompetent beslutningsgrunnlag er en utfordring. Svært mange hensyn blir ikke vurdert fordi arbeidsmetodene er utdatert, innsikten er for snever, og løsningene blir dyrere og gir mindre kvalitativ effekt enn det som var målet. Corona-pandemien har vist viktigheten av raske endringer og bred involvering for å lykkes, og det daglige nyhetsbilde viser klare utslag av manglende demokratisk arbeidsform og oppslutning. Det trengs et krafttak for å sette design og arkitektur på politisk dagsorden i vår landsdel – for utvikling av vårt samfunn og politikk som innretning og arbeidsform i et utviklingsperspektiv i nord.

Avslutningsvis

For å ta ut potensiale og videreutvikle nordområdene må det satses på kompetanse innenfor design og arkitektur, og denne satsingen må befestes institusjonelt. NODA er etablert og klar for oppdraget. I og for nord.

Michele Renée Widerøe Adm. Direktør Nordnorsk Design- og Arkitektursenter