NODA navn

Arktisk byromsprosjekt

Fantastisk nyhet: NODA har fått innvilget midler fra Arktis 2030 til et spennende byromsprosjekt!

Bakgrunn
Arktiske uterom er preget av vær og klima, og kan tidvis virke lite inviterende for tilflyttere og besøkende – så vel som lokalbefolkning. For å ivareta interessen for og i de arktiske delene av Norge, trengs det mer kunnskap om hvordan gode byrom skapes, også i vinterbyer. Gode uterom blir bygulvet for å utforske det arktiske livet, og viktigheten av å skape gode, offentlige byrom blir dermed viktig for de som bor og ferdes i det arktiske Norge.

Prosjektbeskrivelse
Inkluderende arktiske uterom» er et forprosjekt som skal etablere oppmerksomhet og kunnskap om offentlige rom i Arktis. I forprosjekt er intensjonen å samle fagmiljøene innen arkitektur, landskapsarkitektur og samfunnsplanlegging og engasjere innbyggere, gjennom seminarer, konferanser og workshops. Det er ønskelig å få på plass et prosjekt for å øke kunnskapen og kreativiteten rundt aktivt inkluderende uterom i de arktiske områdene. I forprosjektet skal det konkretiseres og utarbeides en helhetlig plan og konsept for hvordan man jobber med byrom i Arktis. I forprosjektperioden vil NODA hente inn samarbeidspartnere, utforme aktiviteter, aktivere fagmiljøer og brukere av byen. Det skal arrangeres arrangementer som har solid faglig forankring, men som også når ut til det brede samfunnslag. Til dette inviteres ulike fagmiljø innen samfunnsutvikling, men ikke minst brukergrupper som er spesielt utsatte for ekskludering i offentlige rom – enten uterommene oppleves fysisk eller symbolsk utilgjengelige.

Prosjektet skal fremme kunnskap og kompetanse om inkluderende uterom i Arktis. De arktiske byrommene er et mulighetsrom med stort potensial. Prosjektet vil øke kunnskapen om hvordan arktisk-lokaliserte uterom kan bli aktivt inkluderende og gode byrom. Dette vil sørge for at samfunnsutviklingen i landsdelen er framoverlent og sosialt bærekraftig. Prosjektet vil øke eksisterende kompetanse og generere ny kompetanse om lokalspesifikke faktorer, som kan benyttes i de arktiske delene av Norge – og i naboregioner i Arktis.

"Tromsøs uterom bør reflektere både i form og funksjon byens identitet som arktisk hovedstad og gjøre det mulig for folk som bor her å utfolde seg ute hele året. Det vil ikke bare bidra til å skape en mer attraktiv by, men også bidra til en mer sosialt bærekraftig by fordi det gjør det lettere å møtes, bli kjent og involvere seg i ulike aktiviteter". Kristi Mehti, prosjektleder i Arktisk Hovedstad prosjekt

"For å skape gode inkluderende byer og byrom trenger vi flere rom som skaper møter på tvers - hvor vi møter de som også er forskjellige fra oss selv. Bare på den måten kan vi åpne for uventede hendelser, nye relasjonar - og få til videre fellesskap som er sentrale for en inkluderende by." Anniken Førde, Professer ved Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, UIT


Arrangementer som planlegges i forbindelse med prosjekt
Februar:
25.februar: BarePrat: Inkluderende arktiske byrom påmelding åpent nå til post@no-da.no

Mars:
Pop Up Scener i sentrum: ulike aktører snakker om deres ønsker til byromene i Tromsø sentrum

April:
14.april: Halvdags seminarmed mål om å inspirere og få økt kunnskap om arktiske byrom. Sett av datoen!
Halvdags Workshop med innbyggere og formgivere i Tromsø med mål om å komme fram til et konkret forslag til et byrom i sentrum

Mai:
Utstilling som viser resultat fra workshopen

Juni:
Midertidig tiltak bygges i et utvalgt byrom

Juli- desember:
Tiltaket testes sommeren, høsten og vinteren 2021

Vi har mange samarbeidspartnere allerede, og vi har lyst på flere. Har du lyst på å koble deg på dette prosjektet, skal du bare ta kontakt med michele@no-da.no