NODA navn

Regional innspill til Kommunal og moderniserings departement

Sammen med cirka 60 andre regionale aktører var NODA med å gi innspill til et felles kunnskapsgrunnlag om vekst og verdiskaping i Nord-Norge. Dette skal være grunnlaget for en ny stortingsmelding.

Oppsummert i korttekst ber vi om at følgende blir hørt og anerkjent:

Designfagene er viktige bidragsytere til samfunnsutvikling i Nord-Norge. I et langsiktig perspektiv kan disse fagene være bidragsytere til utviklingen av en styrket problemløsningskultur mellom folk, organisasjoner og land i nordområdene.

Strukturelle endringer er avgjørende. Det er et reelt problem at virkemidlene ikke gjøres tilgjengelig for regionen. Dette taper Nord-Norge på.

Den mest nærliggende løsningen er at virkemidlene må gjøres tilgjengelig for regionen ved å gjennomføre strukturelle endringer.

Innspillene ble sendt i etterkant til KMD, andre departementer som var tilsdet var KD, UD og NFD