NODA navn

Statens Vegvesen Region Nord

Landskapsarkitekt

Landskapsarkitektene i Statens vegvesen Region nord finnes i Bodø, Harstad, Tromsø og Vadsø.

Formgivere i samferdselsutbygging i landsdelen. Arbeider i tverrfaglige team hovedsakelig med regulerings- og byggeplaner. Prosjektene kan være store landevegsprosjekter, trafikksikring blant annet i form av gang- og sykkelveger, fergekaier, bruer, tuneller og byplanlegging. Sistnevnte oppdrag er økende i takt med byvekst og økt fokus på temaet. Vår kompetanse inneholder evne til kreativ tenkning og vilje til å utfordre tradisjonelle vegvesentanker. Vi arbeider for at statens arkitekturstrategi skal materialisere seg og søker bærekraftige løsninger. Transport må endres til mer gange, sykkel og kollektiv og hvordan det skal løses er utfordrende, men vi tror design er noe av svaret. Fremtidens ansvarsfordeling mellom ulike offentlige og private aktører krydrer oppdraget ytterligere. Andre stikkord: Universell utforming, vegetasjon, fremmede arter, utsmykning, utemøblering, rasteplasser m.m.

Kontakt

Adresse: Fjordgt. 5, 9405 HARSTAD
Telefon: 75552784
E-post: DLlandskapsarkRegionNord@vegvesen.no
Web: https://www.vegvesen.no