NODA navn

Om NODA


Vår visjon er å være en fremtidsrettet veiviser til bruk av design og arkitektur.

Vårt formål: Vi skal bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord: både hos offentlige og private beslutningstaker, blant barn og unge og hos den enkelte borger, slik at design og arkitektur blir naturlige virkemidler i en samfunnsutvikling for fremtiden.

Vi jobber med å synliggjøre effekten, lønnsomheten og verdien av bruk av design og arkitektur for næringslivet og offentlig sektor. Dette gjøres gjennom forskjellige type arrangementer: seminarer, workshops, foredrags, kurs og utstillinger.

Vi satser bredt

KOMPETANSE Vi bidrar til å høyne kompetanse innen design- og arkitekturfagene i landsdelen. ARENA Vi skaper møtepunkter for samarbeid mellom fagmiljøer, bransjen og beslutningstakere. FORMIDLING Vi bringer kunnskap om design og arkitektur ut til det brede laget av befolkningen. VERDISKAPING Vi bidrar til å øke verdiskapingen i landsdelen gjennom synliggjøring av lokal design- og arkitekturkompetanse.

Vi involverer

Gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger vekker vi nysgjerrighet og inspirerer til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper.

Vi former

Design og arkitektur handler ikke bare om hvordan samfunnet ser ut. Design og arkitektur har gitt livet her nord funksjonelle og effektive løsninger tilpasset klima, ressurser og levesett. Det handler om å se muligheter, gripe dem og utnytte fortrinn med løsninger som fungerer slik vi har gjort gjennom generasjoner.

Det finnes ingen mal for vår landsdel. Fremtiden formes av skaperkraften vi selv henter frem.

Bakgrunn for etablering av NODA (29.oktober 2014)

Før etablering av Nordnorsk design og arkitektursenter (NODA) fants det ingen arena for fagmiljøene design og arkitektur i Nord-Norge. Et forprosjekt i 2013 avdekker behovet og interesse fra fagmiljøene om etablering av en slik arena. En kompetansemiljø som er med å utvikle deres kompetanse, men som også bidra til å synliggjøre verdien av bruk av design og arkitekturkompetanse. Siden etableringen i 2014, har NODA vært opptatt av å ikke være en interesse organisasjon for fagmiljøene, men heller skape møtepunkter for samarbeid mellom fagmiljøer, bransjen og beslutningstakere.

Vi har utrettet mye i løpet av de siste årene, men vi ser fortsatt behov for en aktør som er med å utvikle bransjen, men også de som har bruk for deres kompetanse (privat og offentligsektor). Det er også viktig å påpeke at mangel på en sterk kompetanse miljø i nord er en av de viktigste grunner til at kompetanse hentes fra andre steder i landet.

NODA_Ung

Denne delen av NODA har som formål å gi barn og unge en best mulig opplæring rundt design og arkitektur. NODA-Ung bidrar til å skape interesse og forståelse for arkitektur, design, samfunnsplanlegging og byutvikling. Formålet er også å utvikle, inspirere og motivere flere unge til å ta design- og arkitektur utdannelse, og slik bidra til en mer brukersentrert, estetisk, og bærekraftig landsdel. Her kan du lese om aktivitetene vi har gjennomført så langt.

NODA_Arctic

NODA_Arctic startet i kjølvannet av et prosjekt vi hadde med nord-vest Russland i 2017-2018. NODA_Arctic handler om kompetanseutveksling og nettverksbygging over grenser. NODA_Arcitc samarbeider med fagmiljøer innen design- og arkitektur og næringsliv for øvrig, kunnskapsmiljøer samt regionale og nasjonale myndigheter i land som har samme utfordringer som oss i forhold til klima, desentralisering, urbefolkning og behov for innovasjon i alle sektorer. Vår beliggenhet gir oss et særskilt ansvar for nordområdene.

NODA_Arctic tilbyr en arena for kompetanseheving for lokale bedrifter, samt nettverk internasjonal som vil kunne resultere i oppdrag. Her kan du lese om aktivitetene vi har gjennomført så langt.

NODA Til Tjeneste

NODAs tjenestedesignprogrammet handler om kompetanseheving innenfor tjenestedesign i Nord-Norge.

Målet til NODA til Tjeneste er å gjøre Nord-Norge ledende i bruk av tjenestedesign.

NODA til Tjeneste 1.0 program har 20 deltakere: 10 designere (NODA medlemmer) og 10 caser fra privat og offentlig sektor.
Her kan du lese om aktivitetene vi har gjennomført så langt.

Praksisplass

NODA tar i mot elever som ønsker å ha praksis hos oss. Vi følger dem og gi dem arbeidsoppgaver som er relevante for deres utdannelse. Vi har per i dag en fast ordning med UIT Tromsø.

Hvem er så NODA

NODA er en medlemsorganisasjon som ledes av et styre og får faglig rådgivning av et fagråd. Begge er bredt sammensatt med representanter fra forskjellige fagmiljøer og aktører i hele regionen. Styret har ansvaret for foreningens virksomhet, mens fagrådet bestående av alle design- og arkitektur interesseorganisasjoner, har det faglige ansvaret i NODA.

Daglig leder
Michele Renee Widerøe, 908 908 89, michele@no-da.no

Webredaktør, sosiale medier-ansvarlig og medlemskoordinator.
Frikk Baardseth, post@no-da.no

Prosjektleder Tjenestedesignprogram
Sylvi Barman-Jenssen, sylvi@no-da.no

Faggråd
Nord-Norges Arkitekt forening, NAF // Hanne Barriteau Siiri
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, NIL // Terese Simonsen
Norske industridesigners forening, NID // Bjørn Heggdal
Norske Landskapsarkitekters forening NLA // Annie Breton
Interesseorganisasjon for visuell kommunikasjon, GRAFILL // Tor Åge Vorren

Styre
Styreleder: Sidsel Helene Meyer, Tromsø //

Nestleder: Trude Kristin Borch , Akvaplan Niva, Tromsø //
Øvrige styremedlemmer
Simen G. Fangel, Røst Kommunikasjon, Tromsø //
Erling Hilstad, Fabrikken Næringshage, Andenes //
Hallstein Guthu, Hallstein, Vadsø //
Siren Storli, NHO Arktis,Vadsø//

Vara
Marit Hætta Øverli,Alta //
Tonje Nermark, Mo Industri Park, Mo i Rana //

Valgkomiteen 2017 - 2018
Ingvild Kjelland for Troms
Marie Louise Somby for Finnmark
Torun Antonia Hansen for Nordland

Vedtekter
Vedtekter 2014
og Vedtekter 2017

Årsrapport

Årsrapport 2015
Årsrapport 2016

Oppsummering Visjonsworkshop
Årsrapport 2017
Årsrapport 2018