NODA navn

Det politiske NODA

NODA er nå snart inne i sitt fjerde leveår og vi kan vise til betydelig aktivitet over hele landsdelen i denne perioden. På denne korte tiden har vi klart å etablere en medlemsmasse på nesten 780 medlemmer, fordelt på 130 bedrifter. 

Den enorme veksten viser behovet for organisasjonen, men gjør det dest  mer tydelig at NODA vil trenge finansiell støtte for å opprettholde og videreutvikle formidlingen.

Til nå har NODA vært finansiert av treårig tilskudd fra Nordland og Troms Fylkeskommune, i tillegg til medlemsavgift og prosjektfinansiering fra ulike hold. En slik økonomisk struktur er ikke bærekraftig da etterspørselen vokser, medlemsmassen øker og med en formidling som skjer med hyppigere frekvens. NODA har fått en viktig plass i Nord-Norge og skal fortsette arbeidet for å styrke konkurransekraften til bedriftene i nord gjennom økt bruk av designkunnskap. Av disse grunner har NODA drevet en aktiv kampanje for å sikre langsiktig finansiering, slik at Nord-Norge kan fortsette å ha en arena for kompetanseformidling innen design og arkitektur. 

”Nordland-, Troms- og Finnmarksbenken”

NODAs politiske aktivitet har skjedd både på lokalt plan, men også nasjonalt. Lokalt har NODA over det siste året vært i økende kontakt med forvaltningslederne i lokalpolitikken, både i kommune og fylkeskommune, i Nordland og Troms. Nasjonalt har NODA drevet møtevirksomhet med Nordland, Troms og Finnmarksbenken og således fått merknad på statsbudsjettet om en ønsket omfordeling av finansielle midler satt av til design- og arkitekturformidling. Lignende oppfordringer har kommet fra andre fagmiljøer, eksempelvis Design Region Bergen, som også ønsker en refordeling som speiler en lokalorientert formidling. Det er penger nok i statskassen til å kunne drive mye mer effektivt og også kvalitativt ute i distriktene om sentraliseringen endres. (Aftenpostens sak om dette kan leses her, men forfølgelse) 

Oppslutningen kommer som følge av en aktiv og effektiv drift som har vist seg å gi resultater. Den har også inkludert lokalt næringsliv og hjelper således å bygge næring samt å styrke landsdelens konkurransedyktighet.